Smluvní pokuta: kam ji umístit, aby platila

Rozhodli jste se pro využití smluvní pokuty? Ale kam ji správně umístit? A záleží na tom? Záleží, a proto vám poradíme, jak přivést smluvní pokutu k životu.  

O smluvní pokutě jsme psali již v minulém článku. Dočtete se v něm, co to smluvní pokuta je, k čemu slouží a jaká zákonná pravidla by měla splňovat. To vše je třeba mít na paměti i při přemýšlení nad tím, kam ji umístit, aby platila. Vždy musíte splnit všechna zákonná pravidla pro její sjednání. 

Možnosti umístění smluvní pokuty  

V úvahu připadají tato tři místa, na která je smluvní pokutu možné umístit:  

  1. do smlouvy samotné, 

  1. do obchodních podmínek nebo 

  1. do smlouvy s odkazem na obchodní podmínky. 

Sporná je především situace, kdy se smluvní pokuta nachází pouze v obchodních podmínkách. Rozhodování soudů na toto téma není jednotné a názory se různí. Pojďme se na ně jednotlivě podívat.  

Smluvní pokuta ve smlouvě  

Sjednání smluvní pokuty přímo ve smlouvě mezi podnikatelem a spotřebitelem je v pořádku a nevede samo o sobě k její neplatnosti. Na druhou stranu je třeba dodržet všechna pravidla, která jsme uváděli v předchozím článku. Tedy smluvní pokuta musí být navázána na porušení konkrétní povinnosti vyplývající ze smlouvy, musí mít určenou výši nebo alespoň způsob jejího určení a musí být přiměřená.  

Máte e-shop? Součástí smlouvy bude pokuta ve chvíli, kdy její textaci uvedete přímo do objednávkového formuláře. Musíte to udělat jasně a srozumitelně. S výrazně menším písmem proto raději nepočítejte. 

Smluvní pokuta v obchodních podmínkách   

Smluvní pokuta uvedená pouze v obchodních podmínkách ve vztahu podnikatele a spotřebitele je problematická. Často je důvodem její neplatnosti nebo neúčinnosti. Ústavní soud totiž v minulosti dovodil, že obchodní podmínky by neměly sloužit k tomu, aby se do nich ukrývala pro spotřebitele nevýhodná a překvapivá ujednání jako např. smluvní pokuta. Naopak by měly obsahovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Nešlo ale o výslovný zákaz smluvních pokut, což vyvolalo řadu otázek a nejednotného rozhodování dalších soudů.  

V jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší soud posuzoval platnost smluvní pokuty uvedené pouze v obchodních (úvěrových) podmínkách u spotřebitelského úvěru. Na rozdíl od předchozích rozhodnutí uvedl, že „smluvní pokuta není bez dalšího neplatná jen kvůli tomu, že je uvedena pouze v obchodních podmínkách“. Je třeba totiž posoudit rovnováhu práv a povinností smluvních stran. To obnáší posouzení např. rizik, kterým strany čelí.   

Podnikatel musí vždy ve smluvním vztahu jednat poctivě. To nebude splněno, pokud ví nebo minimálně tuší, že by spotřebitel se smluvní pokutou nesouhlasil, pokud by měl jasné a srozumitelné informace. S tím souvisí i postup sjednání smluvní pokuty a způsob, jakým se o ní spotřebitel dozví. Smluvní pokuta by totiž měla být jasně čitelná, přehledná a srozumitelná.  

Určujícím faktorem pak byla i pravidelnost smluvní pokuty v podobných vztazích. U spotřebitelského úvěru je totiž sjednání smluvní pokuty v podmínkách běžné, a proto nemusí být pro spotřebitele překvapivé.  

Provozujete e-shop? Zde smluvní pokuty spíše nebývají obsahem obchodních podmínek. Se smluvními pokutami pouze v obchodních podmínkách byste tak spíše nepochodili. Naopak takové jednání může ukazovat, že se snažíte smluvní pokutu skrýt, aby neodradila zákazníky od nákupu v obchodě. Snaha neodradit ale jako důvod pro uvedení smluvní pokuty pouze v obchodních podmínkách nestačí. 

Přikláníme se tak k názoru, že smluvní pokuta uvedená pouze v obchodních podmínkách bez jakéhokoliv upozornění spotřebitele, bude s velkou pravděpodobnosti zakázaným nepřiměřeným a překvapivým ujednáním.   

Na druhou stranu chápeme, že právě např. u e-shopů, které neuzavírají klasickou smlouvu se svými zákazníky, je uvedení smluvní pokuty přímo do objednávkového formuláře (smlouvy) složité. Přesto doporučujeme zkusit se vždy podobným ujednáním v obchodních podmínkách vyhnout. Pokud nemáte jinou možnost, pak pamatujte na to, že ujednání v obchodních podmínkách mají být jasná, čitelná a srozumitelná. Neměli byste se je snažit skrýt tam, kde je rozumný člověk neočekává. Doporučujeme alespoň např. na smluvní pokutu upozornit hned na začátku obchodních podmínek a v textu ji následně zvýraznit.  

Smluvní pokuta ve smlouvě s odkazem na obchodní podmínky   

Další situací může být vložení odkazu na smluvní pokutu do smlouvy samotné a její výši, splatnost nebo jiné vlastnosti uvést v obchodních podmínkách. I tento způsob sjednání smluvní pokuty nemusí být vždy ideální. 

Je potřeba si dát pozor, aby odkaz na smluvní pokutu byl jasný, určitý a spotřebitel neměl pochybnosti o tom, kde se smluvní pokuta v obchodních podmínkách nachází. Ve smlouvě samotné je třeba specifikovat, k jaké konkrétní povinnosti se smluvní pokuta vztahuje. 


Nesprávné by bylo do smlouvy (tedy i do objednávkového formuláře) pouze napsat:  

„Zákazník se zavazuje zaplatit smluvní pokutu vymezenou v obchodních podmínkách.“  


Takové ujednání by bylo neplatné, přestože je obsaženo ve smlouvě samotné. Pro spotřebitele jde o překážku, která mu brání se s ustanovením před uzavřením smlouvy skutečně seznámit. Není totiž jasné, o jaké konkrétní obchodní podmínky se jedná, jaká se uplatní jejich časová verze nebo k jakému porušení povinnosti se smluvní pokuta váže. Chybí také výše či alespoň způsob určení smluvní pokuty.  

Na druhou stranu nebrání nic tomu, aby smluvní pokuta byla dostatečně jasně sjednána ve smlouvě a její výše a další vlastnosti pak byly specifikovány v obchodních podmínkách. Vždy ale musí být ze smlouvy zcela konkrétně zřejmé, k jaké povinnosti se zaplacení smluvní pokuty váže a jaké konkrétní obchodní podmínky ji blíže specifikují.


Sjednat smluvní pokutu odkazem v obchodních podmínkách můžete např. tímto způsobem:  

„Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se zákazník zavazuje zaplatit smluvní pokutu uvedenou v čl. 4 odst. 5 Obchodních podmínek účinných od 5. 6. 2022.“ 


Závěr 

Nejvhodnější je smluvní pokutu sjednat přímo ve smlouvě se spotřebitelem. Pokud to možné není, pak je vhodné ji ve smlouvě alespoň dostatečně určitě vymezit a její další vlastnosti specifikovat odkazem na obchodní podmínky.  

Nejproblematičtější variantou je uvést smluvní pokutu pouze v obchodních podmínkách. Vždy je třeba pamatovat na to, že ujednání nesmí být pro spotřebitele nepřiměřená a překvapivá. Z toho důvodu lze doporučit na smluvní pokutu předem vždy upozornit, zvolit dostatečnou velikost písma textu, neschovávat ji na místa, kde by ji běžný člověk neočekával a případně ji v textu i zvýraznit. Přesto vzhledem k různým názorům a nejednotné rozhodovací praxi není možné zaručit, že takto sjednaná smluvní pokuta v případném sporu obstojí.    

Chcete použít smluvní pokutu a přemýšlíte, kam ji vhodně umístit? Kontaktujte nás. Rádi pro vás najdeme to nejlepší řešení, které bude vyhovovat vám i zákonným požadavkům.  


Kde hledat více informací 

Ke smluvní pokutě: § 2048 – § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

K obchodním podmínkám: § 1753 OZ.  

K ochraně spotřebitele: § 1812 a § 1813 OZ.  

Použitá soudní rozhodnutí: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11, dostupný zde; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015, dostupný zde; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 33 Cdo 961/2017 , dostupný zde; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 33 ICdo 45/2017, dostupný zde; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 29 ICdo 7/2018, dostupný zde; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2020, sp. zn. 33 Cdo 3126/2020, dostupný zde