Novela zákoníku práce: Na jaké změny se připravit?

/AKTUALIZOVÁNO 21. 9. 2023/ Novela zákoníku práce bude účinná od 1. října. Zvýhodní zaměstnance pracující „na dohodu“, nastaví konkrétnější podmínky pro home office nebo zjednoduší uzavírání pracovních smluv a dohod. Od 1. ledna 2024 se také připravte na dovolenou pro dohodáře.

Důraz na předvídatelnost a work-life balance

Novela zákoníku práce transponuje směrnice EU, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (tzv. TPWC směrnice) a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. WLB směrnice).

První uvedená směrnice přináší předvídatelnější podmínky zaměstnancům s dohodou o pracovní činnosti (DPČ) nebo s dohodou o provedení práce (DPP) a také nové povinnosti zaměstnavatelům. Ti budou povinni odůvodňovat některá svá rozhodnutí – především u nevyhovění žádostí zaměstnanců. Druhá směrnice má pomoci hlavně těhotným, rodičům nebo zaměstnancům pečujícím o osobu závislou na jejich pomoci, a to například možností požádat o změnu pracovní doby nebo o práci na dálku (home office).

Rozšíření informační povinnosti

Jako zaměstnavatelé budete mít nově rozšířenou informační povinnost. Doposud jste museli informovat zaměstnance o vašich údajích (názvu a sídle, pokud jste právnická osoba, nebo jménu, příjmení a adrese, pokud jste fyzická osoba), druhu práce, místě výkonu, délce dovolené, o výpovědní době, týdenní pracovní době, mzdě a způsobu odměňování a o kolektivních smlouvách upravujících pracovní podmínky zaměstnance. Nově však přibude povinnost informovat například i o trvání a podmínkách zkušební doby, postupu rozvazování pracovního poměru, odborném rozvoji, rozsahu práce přesčas, rozsahu nepřetržitého denního odpočinku nebo o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné.

Rozsáhlá informační povinnost se bude vztahovat nově i na zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP nebo DPČ).

Informace můžete napsat buď přímo do pracovní smlouvy, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo je můžete přiložit v jiném dokumentu, a to do 7 dnů od vzniku pracovního poměru (doposud to bylo do 1 měsíce) nebo do 7 dnů od započetí výkonu práce u dohod.

K rozšíření informační povinnosti dochází i u vysílání zaměstnanců na území jiného státu. Zaměstnanci budou muset být nově informovaní o státu, v němž má být práce vykonávána, o peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce a o tom, zda a za jakých podmínek bude zajištěn návrat zaměstnance.

Pokud budete tyto informace poskytovat elektronicky, je třeba je zpřístupnit způsobem, aby si je zaměstnanec mohl uložit a vytisknout. Také bude nutné uchovat si doklad o předání těchto informací zaměstnanci (například potvrzení doručení e-mailu).

„Zrovnoprávnění“ dohodářů se zaměstnanci na pracovní poměr

Zaměstnancům zaměstnaným na dohodu bude nově nutné vypracovávat písemný pracovní rozvrh (například tabulku směn), a to tři dny předem. Můžete se se zaměstnancem ale domluvit i na jiné době k seznámení. S touto povinností se pojí i to, že se na zaměstnance nově uplatní ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Jakmile tedy nebudete mít pro dohodáře dostatek práce na celou naplánovanou směnu, bude mu náležet i za „neodpracovanou“ část směny náhrada odměny ve výši průměrného výdělku.

Dohodáři budou mít nově nárok na dovolenou a příplatky nebo náhradní volno za práci přesčas a ve svátek. Také vás budou moci požádat o „přechod“ z DPP nebo DPČ na pracovní poměr a vy na tuto žádost budete muset do 1 měsíce písemně odpovědět a odpověď odůvodnit. A pokud dohodáři dáte výpověď, může vás požádat o písemné odůvodnění výpovědi.  

Podrobnější úprava home office

Novela přidává nové požadavky pro práci na dálku. Aby zaměstnanec mohl takovou práci vykonávat, bude s vámi muset uzavřít písemnou dohodu. Bez písemné dohody nebude home office možný.

Nově budete moci zaměstnanci práci na dálku nařídit, pokud tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. V takovém případě nebude písemná dohoda nutná.

Zaměstnanci bude za výkon práce na dálku náležet náhrada nákladů za práci z domova. Náhrada může být buď ve výši reálně vykázaných nákladů (výdaje za elektřinu, vytápění bytu apod.), nebo v paušální výši za hodinu práce. Výši paušální náhrady můžete buď určit jako výši stanovenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, která bude určovat „zákonný paušál“ za práci na dálku (pravděpodobně 4,60 Kč za hodinu práce), nebo si můžete zvolit vlastní paušál. Je však třeba počítat s tím, že v případě určení vyšší paušální náhrady, než je ve vyhlášce, je nutné částku převyšující náhradu dle vyhlášky zdanit daní z příjmů.

Se zaměstnancem se také můžete dohodnout, že mu náhrady nákladů za práci na dálku nepřísluší, případně že mu přísluší jen část. Dohodu je nutné s patřičným zaměstnancem učinit písemně před prvním dnem na HO. Není tedy možné vyloučit hrazení nákladů za práci na dálku ve vnitřním předpise.

Pokud se bojíte, že nestihnete dohody o práci na dálku se všemi zaměstnanci podepsat, máme pro vás dobrou zprávu. Na uzavření těchto dohod budete mít celý měsíc po účinnosti novely. Pokud tedy bude novela účinná od 1. 10., máte na uzavírání dohod ještě celý říjen.

Elektronické uzavírání pracovních smluv a dohod

Novela zákoníku práce zjednoduší elektronické uzavírání pracovní smlouvy, DPP, DPČ a dohod o ukončení těchto pracovních vztahů. Jako zaměstnavatelé budete mít možnost uzavřít pracovní smlouvu přes e-mail, dokonce ani nebude potřeba podepisovat dokumenty žádným speciálním typem podpisu.

Jako zaměstnavatelé budete ale po elektronickém uzavření těchto smluv a dohod povinni zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Zaměstnanec bude mít právo odstoupit od elektronicky uzavřené pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ, a to až do 7 dnů od jejich dodání na elektronickou adresu.

Dovolená pro zaměstnance na DPP a DPČ

Dohodáři budou mít nově nárok na dovolenou, a to za podmínky, že u zaměstnavatele pracuje alespoň 4 týdny v rozsahu minimálně 80 hodin. Splnění těchto podmínek se nedá vyhnout například uzavíráním dohod pouze na 3 týdny, pokud na sebe dohody nebo pracovní smlouva s dohodami navazují, považuje se to za jeden nepřetržitě trvající vztah.
Délka dovolené bude záležet na výši odpracovaných hodin dohodáře a pro výpočet se využije tzv. fiktivní týdenní pracovní doba. Ta bude po novele činit 20 hodin. Pokud u vás odpracuje např. zaměstnanec na DPP za letní prázdiny 260 hodin, bude výpočet následující:

  • Nejdříve se určí, kolikanásobek fiktivní pracovní doby zaměstnanec odpracoval, tedy 260:20 = 13.
  • Poté se použije univerzální vzorec (odpracované násobky pracovní doby/52 x týdenní pracovní doba x zákonná výměra dovolené 4 týdny: 13/52 x 20 x 4 = 20.
  • Dohodář bude mít nárok na 20 hodin dovolené.

Kdy začnou nová pravidla platit?

Zákon bude účinný od 1. 10. 2023. Dohodářům bude ale dovolená náležet až od nového roku.

Závěr

Přestože nás čeká spousta změn, nemusíte být z implementace nových pracovněprávních pravidel nervózní. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám zkontrolujeme stávající dokumentaci a připravíme nové smlouvy na míru vašim potřebám.
 

Kde hledat více informací

Návrh novely zákoníku práce.
TPWC směrnice
WLB směrnice

Autorka: Mgr. Marie Odstrčilová