Nařízení o digitálních službách 3. díl: co musí změnit provozovatelé online tržiště?

Provozujete online tržiště? Od 17. února 2024 se na vás bude vztahovat nové nařízení o digitálních službách. Ve třetím díle našeho seriálu se zaměříme na ty z vás, kdo umožňujete uzavírat spotřebitelům s obchodníky smlouvy na dálku, máte alespoň padesát zaměstnanců a obrat či bilanční sumu roční rozvahy přesahující deset milionů eur.

Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act – DSA) přináší nová pravidla pro provozovatele online tržišť, tedy platforem, na kterých mohou spotřebitelé uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku (jako je třeba Allegro, Heureka.cz nebo Amazon). Cílem těchto pravidel je zajistit možnost jednoduššího vysledování obchodníků, kteří na platformách nabízejí své produkty.

Kromě obecných povinností [více najdete v 1. díle] a povinností větších provozovatelů online platforem [více najdete ve 2. díle] musí větší provozovatelé online tržišť dodržovat ještě následující povinnosti.

CO PLATÍ NAVÍC PRO PROVOZOVATELE ONLINE TRŽIŠTĚ?

1.    Zajistěte vysledovatelnost obchodníků

Předtím, než obchodníkovi umožníte využívat vaši platformu k nabízení svých produktů, musí vám poskytnout tyto údaje:

  • své identifikační, adresní a kontaktní údaje,
  • kopii dokladu totožnosti obchodníka,
  • údaje o platebním účtu,
  • údaj o zápisu do obchodního či jiného rovnocenného rejstříku, a
  • údaj o autocertifikaci obchodníka, kterou se zavazuje nabízet pouze výrobky nebo služby, jež jsou v souladu s použitelným právem EU (zpravidla půjde o prohlášení o shodě produktu nebo produktů s právem EU známé jako CE).

Informace poskytnuté obchodníkem byste měli dostatečně ověřit. Pokud zjistíte, že poskytnuté informace jsou nepřesné nebo neaktuální, měli byste obchodníka požádat o jejich doplnění ve vámi stanovené lhůtě. Dokud vám obchodník informace nedoplní, měli pozastavte mu službu.

Zmíněné informace vám musí poskytnout i obchodníci, se kterými jste zahájili spolupráci před účinností DSA (tedy před 17. 2. 2024), ti na to mají čas až do 17. 2. 2025. Pokud od obchodníků tyto informace ve lhůtě nedostanete, musíte jim přerušit užívání vaší platformy, dokud vám informace neposkytnou. Proti tomuto postupu mají obchodníci právo podat stížnost a měli byste je o tom informovat.

Výše uvedené informace, které vám obchodníci poskytnou, musíte uchovávat po dobu 6 měsíců od chvíle, kdy jim přestanete služby poskytovat. Pak je musíte vymazat.

2.    Umožněte obchodníkům plnit své povinnosti

Dále máte povinnost umožnit obchodníkům na vaší platformě zveřejnit své jméno/název, adresu, kontaktní údaje, údaj o zápisu do obchodního či obdobného rejstříku a údaj o autocertifikaci. Tyto informace nahrané obchodníkem byste měli přiměřeně zkontrolovat předtím, než stránku s nabídkou produktu zpřístupníte veřejnosti. Obchodník by měl mít dále možnost na platformu nahrávat i popis svého produktu a svá označení (loga, ochranné známky).

3.    Informujte spotřebitele o nákupu nezákonného výrobku nebo služby

Pokud zjistíte, že obchodník na platformě prodával nezákonné výrobky nebo služby, musíte o tom informovat spotřebitele, kteří si produkt přes vaši platformu koupili v posledních 6 měsících od chvíle, kdy jste se o nezákonnosti dozvěděli. Informace o nezákonnosti produktu, identifikaci obchodníka a možnostech nápravy (např. vrácení produktů, peněz, zahájení soudního řízení) spotřebiteli poskytněte na jeho kontaktní adresu. Pokud ji nemáte, informace o nezákonnosti produktu zveřejněte aspoň formou viditelné zprávy na vaší platformě.

JAKÉ HROZÍ ZA NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ SANKCE?

Pokud některou z vymezených povinností nesplníte, může vám Český telekomunikační úřad uložit pokutu, která může představovat až 6 % vašeho ročního obratu v předchozím účetním období. Na konkrétní sazby pokut si ale budeme muset ještě počkat do doby, než čeští zákonodárci přijmou prováděcí právní předpis k DSA.

ZÁVĚREM

DSA nám v roce 2024 přinese další povinnosti, ve kterých je potřeba se zorientovat. Doporučujeme projít vaše online rozhraní, stávající obchodní podmínky a nastavit si vnitřní postupy pro řešení nezákonného obsahu, vyřizování stížností a kontroly obchodníků. Pokud chcete s nastavením pravidel nebo úpravou dokumentů pomoci, jsme tady pro vás.

KDE HLEDAT VÍCE INFORMACÍ

Autorka: Mgr. Kristýna Gembalová