Nařízení o digitálních službách 1. díl: na koho dopadá a jaká pravidla přináší?

Provozujete cloudové aplikace, webhosting, online platformy s možností sdílení obsahu nebo třeba WiFi? Pak buďte na pozoru. Už 17. února 2024 bude plně účinné nařízení o digitálních službách, které s sebou přinese řadu pravidel dopadajících na poskytovatele online služeb, zejména v oblasti boje proti nezákonnému online obsahu a zvýšení transparentnosti online platforem.  Nová pravidla shrnujeme ve třídílném seriálu věnovaném DSA.

V prvním díle seriálu si vysvětlíme, na koho nové nařízení o digitálních službách (Digital Services Act – DSA) dopadá, jak povinné subjekty budou odpovídat za zveřejněný nezákonný obsah a jaké povinnosti budou muset dodržovat všechny povinné subjekty bez ohledu na svou velikost a tržby.

Koho se Nařízení o digitálních službách týká?

DSA stanoví pravidla pro poskytovatele zprostředkovatelských služeb. Tím je dle DSA kterákoliv z následujících tří skupin služeb informační společnosti, tedy služeb poskytovaných na dálku, elektronicky, na individuální žádost příjemce služby a zpravidla za úplatu:

 1. Služba prostého přenosu spočívající v přenosu informací poskytovaných uživatelem v komunikační síti nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti (např.  služba VoIP pro internetové telefonování, WiFi, VPN či bezdrátové přístupové body);
 2. Služba ukládání do mezipaměti spočívající v přenosu informací poskytovaných uživatelem v komunikační síti a zahrnující automatické dočasné přechodné ukládání informací, které slouží pouze pro co nejúčinnější následný přenos informací jiným uživatelům na jejich žádost (např. sítě pro doručování obsahu či reverzní proxy služby);
 3. Hostingová služba spočívající v ukládání informací poskytovaných uživateli na jeho žádost (např. cloudové aplikace, webhosting, vyhledávače a online platformy pro ukládání a sdílení obsahu, vč. sociálních sítí, seznamovacích aplikací, diskuzních fór a online tržišť).

Jak odpovídáte za nezákonný obsah?

Nemějte obavy. Nenesete odpovědnost za veškerý obsah vašich uživatelů.

Při poskytování služby prostého přenosu a služby ukládání do mezipaměti za přenášené, zpřístupněné či ukládané informace neodpovídáte, pokud se nebudete do těchto činností uživatelům vměšovat. Tj. technicky zajistíte přenos, zpřístupnění či uložení informací na žádost uživatele, ale nebudete volit příjemce informací ani informace při přenosu měnit.

Při poskytování hostingové služby neodpovídáte za obsah ukládaný uživatelem, pokud:

 1. o nezákonném obsahu nevíte,
 2. se o nezákonném obsahu dozvíte a urychleně přijmete opatření k odstranění obsahu či omezení přístupu k němu,
 3. a zároveň to nejste vy, kdo jste uživatele uložením nezákonného obsahu pověřili nebo nad ním dohlíželi; pověřením a dohlížením nad uživatelem může být např. situace, kdy:
 • provozujete online tržiště a stanovíte obchodníkům cenu zboží nebo služeb, za které mají své produkty prodávat, nebo
 • provozujete seznamovací aplikaci a podmínkou pro její používání je nahrání fotografie porušující právní předpisy.

Nezákonný obsah na platformě nemusíte sami preventivně prošetřovat. Pokud ale čas od času svou službu kontrolujete a na nezákonný obsah narazíte, musíte urychleně přijmout opatření k odstranění či znepřístupnění obsahu. Jinak za něj odpovědní budete.

Poskytovatelé online tržiště pozor! Pro vás platí ještě jedno pravidlo související s tím, že na platformě nabízíte produkty třetích stran. Máte povinnost zajistit, že spotřebitel nakupující na vaší platformě pozná, že produkty nenabízíte přímo vy. Jinak za prodej produktu odpovídáte a nemůžete pak vyloučit ani svou odpovědnost za nezákonný obsah prezentovaný obchodníkem.

Ve všech případech máte také povinnost spolupracovat se soudy a úřady, pokud vás vyzvou k odstranění obsahu nebo předejití protiprávnímu jednání tím, že přenos/uložení obsahu neumožníte.

Co musí plnit všichni poskytovatelé zprostředkovatelských služeb?

Pokud jste se našli v definicích povinných subjektů, měli byste plnit zejména tyto povinnosti:

1. Zveřejněte své kontaktní údaje pro komunikaci se státními orgány a veřejností

Poskytujete-li služby spotřebitelům, nejde o nic nového. Prostě byste měli uveřejnit emailovou adresu nebo odkaz na chat, kde s vámi můžou komunikovat úřady i veřejnost.

Chatboty i automatizované komunikační kanály jsou fajn, ale pokud je použijete, musíte dát uživatelům možnost s vámi komunikovat i bez automatizace. E-mailem nebo kontaktním formulářem proto nic nezkazíte. 

2. Aktualizujte své obchodní podmínky


Informujte v obchodních podmínkách uživatele o tom, jak postupujete při moderování obsahu. Tedy jak nezákonný obsah vyhledáváte, jak rozhodujete o tom, zda bude odstraněn, znepřístupněn nebo zda uživateli omezíte nebo ukončíte přístup ke službě, i zda k rozhodnutí dojdete automatizovaně.

Pokud máte aspoň 50 zaměstnanců a váš roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy přesahuje 10 milionů eur, musíte zavést stížnostní systém. V obchodních podmínkách musíte uživatele informovat o tom, jak mohou podat stížnost proti vašemu rozhodnutí a jak jste postup pro vyřizování stížností interně nastavili. O změnách obchodních podmínek také nezapomeňte své uživatele informovat.

Veškeré poskytnuté informace by měly být srozumitelné pro vaše cílové uživatele. Pokud cílíte na nezletilé, měli byste si dát opravdu záležet. Nebojte se proto použít i obrázky nebo grafiky, díky kterým budou děti vědět, na čem jsou.

Co musí navíc dodržet poskytovatelé hostingových služeb?

Pokud spadáte mezi poskytovatele hostingových služeb, zbystřete. Platí pro vás ještě další zvláštní pravidla. Níže najdete ta základní, která na vás dopadají bez ohledu na vaši velikost či tržby.

1. Dejte komukoliv možnost vám zasílat oznámení o nalezeném nezákonném obsahu

Máte povinnost zavést mechanismy, které komukoliv umožní vám zasílat informace o nalezeném nezákonném obsahu. Tyto mechanismy musí být snadno dostupné, uživatelsky přívětivé a musí umožnit podat oznámení elektronicky.

Oznamovatelé musí mít možnost vám v oznámení sdělit:

 • své jméno a e-mailovou adresu,
 • proč si oznamovatel myslí, že je cizí obsah nezákonný, a
 • kde obsah najdete (např. přes URL odkaz).

Dále byste měli oznamovateli umožnit vám v oznámení prohlásit, že je v dobré víře a že poskytované informace jsou přesné a úplné.

Zasílání oznámení si můžete nastavit, jak chcete. Musíte ale oznamovatelům vysvětlit, co vám mají oznámit a co s oznámením provede. Oznamovatel vám např. může oznámení poslat přes formulář dostupný na vaší platformě, kde budou přednastavené otázky i zaškrtávací políčko s prohlášením dobré víry oznamovatele. Před odesláním se oznamovateli může zobrazit i informace o tom, co budete s oznámením dál dělat.

Jakmile vám oznámení přijde, měli byste přijetí oznamovateli potvrdit, prošetřit jeho podnět a následně ho informovat o tom, jak jste se rozhodli s udaným nezákonným obsahem naložit. To vše byste měli vyřešit bez zbytečného odkladu.

2. Své rozhodnutí o moderování nezákonného obsahu dostatečně odůvodněte

Rozhodli jste se proti obsahu, který odporuje zákonu nebo vašim obchodním podmínkám zakročit? Ať už obsah uživatele odstraníte, znepřístupníte dalším uživatelům, pozastavíte uživateli jeho odměnu z obsahu či využití služeb, nebo jeho účet zrušíte, měli byste mu jasně a srozumitelně vysvětlit:

 • proč je obsah v rozporu se zákonem nebo obchodními podmínkami,
 • co s obsahem hodláte udělat,
 • proč jste k vybranému opatření (odstranění obsahu, zrušení účtu atd.) přistoupili,
 • zda jste při rozhodování použili automatické postupy, a
 • jak se uživatel může proti rozhodnutí bránit.


Pokud máte zároveň podezření, že se uživatel zveřejněním obsahu dopustil trestného činu, oznamte to neprodleně Policii ČR.

3. Jako provozovatelé online platformy musíte Českému telekomunikačnímu úřadu na jeho žádost poskytnout informace o počtu uživatelů vaší služby

Tato povinnost dopadá jen na provozovatele online platforem, a to již od 16. listopadu 2022. Pokud jím jste a požádá vás o to Český telekomunikační úřad (ČTÚ) z pozice koordinátora digitálních služeb, máte povinnost mu bez zbytečného odkladu poskytnout informace o průměrném měsíčním počtu aktivních uživatelů vaší služby vypočítaném za posledních 6 měsíců. ČTÚ po vás může chtít i dodatečné informace o výpočtu. Ty byste měli ČTÚ poskytnout bez osobních údajů (tedy bez jakýchkoliv identifikátorů uživatelů jako jsou jejich jména nebo IP adresa).

Jaké hrozí za nesplnění povinností sankce?

Pokuta může představovat až 6 % vašeho ročního obratu v předchozím účetním období. Na konkrétní sazby pokut si ale budeme muset ještě počkat do doby, než čeští zákonodárci přijmou prováděcí právní předpis k DSA.

Závěrem

DSA nám v roce 2024 přinese další povinnosti, ve kterých je potřeba se zorientovat. Doporučujeme projít vaše online rozhraní, stávající obchodní podmínky a nastavit si vnitřní postupy pro řešení nezákonného obsahu. Pokud chcete s nastavením pravidel nebo úpravou dokumentů pomoci, jsme tady pro vás.

KDE HLEDAT VÍCE INFORMACÍ

Nařízení o digitálních službách


Autorka: Mgr. Kristýna Gembalová