Změní se pravidla poskytování podpory de minimis. Jak se na změně můžete podílet i vy?

Speciální typ státní podpory de minimis dozná podstatných změn. Komise právě projednává nové nařízení, které by mělo vejít v platnost již 1. ledna 2024. Na jeho finální podobě se můžete podílet i vy svými náměty zaslanými Komisi do 10. ledna.

Co je podpora de minimis?

Podpora de minimis neboli podpora malého rozsahu je speciálním typem státní podpory, a to kvůli své stanovené maximální výši. Pro využití nebo naopak poskytnutí tohoto typu podpory musí být dodržena specifická pravidla, která se brzy změní.

Smlouva o fungování EU upravuje podmínky, za kterých je poskytnutí určité sumy peněz ze státních prostředků označeno za veřejnou, resp. státní podporu. Taková podpora je obecně zakázána, jelikož narušuje hospodářskou soutěž mezi podnikateli na vnitřním trhu EU. Výjimkou jsou dovolené kategorie státní podpory, které jsou upraveny v samostatných nařízeních. Těmi jsou zejména tzv. blokové výjimky a podpora de minimis.

Blokové výjimky umožňují podporovat konkrétní podniky na základě vytyčených cílů EU, jako např. podpora zaměstnanosti, vzdělávání, rozvoje určitých hospodářských oblastí nebo zachovávání kulturního dědictví.

Naopak podpora de minimis je omezena výší podpory, aktuálně v hodnotě 200 000 EUR. K jejímu poskytování je vymezen časový rámec – tři po sobě jdoucí roky, v nichž celková poskytnutá podpora nesmí přesáhnout 200 000 EUR. Přitom ale nezáleží na počtu jednotlivých podpor, naopak pouze na jejich celkové výši ve vymezeném období. Speciálně je určena nižší hranice – 100 000 EUR, a to v případě podniků provozujících výhradně silniční nákladní dopravu pro potřebu jiných společností. Podporu de minimis pak lze poskytovat pouze v takové formě, u které lze předem vypočítat hrubý grantový ekvivalent a zároveň není třeba hodnotit její rizika. Jde tedy o transparentní formy podpory, u kterých lze přesně stanovit, jaká je jejich výše v penězích.

Přijdou změny! Pozitivní, nebo negativní?

Nejzásadnější navrhovanou změnou nového nařízení de minimis je navýšení hodnoty povolené podpory de minimis, a to na 275 000 EUR. Obdobně se zvýší i hodnota povolené podpory v oblasti silniční nákladní dopravy, a to na 137 500 EUR.

Na druhou stranu návrh nového nařízení klade větší důraz na transparentnost poskytování podpory. Na rozdíl od nynější právní úpravy, kdy má stát pouze možnost využívat centrální registr podpory de minimis, bude každý členský stát povinen zajistit jeho zavedení. Registr bude obsahovat tzv. úplné informace (identifikační údaje příjemce, výše podpory, datum poskytnutí, orgán poskytující podporu, nástroj podpory a dotčené odvětví) o všech podporách de minimis poskytnutých kterýmkoliv orgánem v konkrétním státě. Centrální registr musí státy zavést do šesti měsíců po vstupu navrhovaného nařízení v platnost a bez jakýchkoliv omezení veřejně zpřístupnit na internetových stránkách. Alternativně mohou členské státy využít registru na úrovni Evropské unie, nechtějí-li zavádět vlastní státní registr.

Navýšení povoleného limitu podpory je bezpochyby velká výhoda pro podporované podniky, potažmo i jejich zákazníky a odběratele služeb. Naopak požadavky na zvýšení transparentnosti jsou dvojsečné. Z jedné strany mohou učinit dosavadní registry v mnoha státech nekompatibilní s novými požadavky (např. centrální registr podpor malého rozsahu, tj. registr de minimis v České republice, nejspíš bude muset projít několika změnami). No, a pro státy, kde centrální registr doposud nefungoval, mohou poskytování podpory prodloužit a byrokraticky zkomplikovat. Na druhou stranu se celý systém podpory de minimis díky novému nařízení zpřehlední a zdůvěryhodní, což je velkou výhodou zejména pro příjemce podpory.

Jak můžete budoucí úpravu podpory de minimis ovlivnit i vy?

K navrhovaným změnám se můžete vyjádřit i vy! Komise vybízí občany, organizace i veřejné orgány k vyjádření svých postojů, názorů a návrhů. Příspěvky můžete zasílat do 10. ledna 2023.

Komise pak příspěvky zveřejní, ledaže svůj příspěvek zřetelně označíte jako „důvěrný“ – ten zveřejněn nebude. K „důvěrnému“ příspěvku připojte ještě jeho druhou verzi, kterou Komise bude moci zveřejnit. Příspěvky můžete zasílat v písemné i elektronické podobě, Komise však upřednostňuje tu elektronickou.

Závěr

Nové nařízení de minimis má vstoupit v platnost 1. ledna 2024 a bude platné až do 31. prosince 2030. Navrhované změny mají za cíl nejen zvýšit možnou hodnotu podpory, ale zároveň ztransparentnit celý proces jejího poskytování. Změny mohou přinést výhody i nevýhody – záleží na tom, koho se konkrétně dotknou. Proto využijte příležitosti a přispějte ke změně, která bude reflektovat vaše zájmy – tedy zájmy těch, kterých se nařízení reálně dotkne.

Kde hledat více informací

Současnou úpravu podpory de minimis najdete v aktuálním nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.


Bližší informace o veřejné konzultaci i znění návrhu nového nařízení najdete zde: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-de-minimis_cs.

Autorka: Natálie Polanská