Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev čeká novela

Očekávaná novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev má již konkrétní obrysy. Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely, který má nyní projednat vláda. Cílem je harmonizovat vnitrostátní právní úpravu s evropskými směrnicemi, reflektovat poznatky z praxe a zjednodušit proces vnitrostátních a přeshraničních přeměn. 

Návrh novely zákona o přeměnách měl stanovenou předpokládanou účinnost od 1. 1. 2023. Proces schvalování je však stále na začátku, konkrétně bude návrh novely teprve projednávat vláda, a proto se tento termín nestihl dodržet. Nové datum účinnosti zatím nebylo stanoveno. Upozorňujeme proto na to, že návrh může být v průběhu dalšího schvalování podroben pozměňovacím návrhům.  

Co můžeme od novely čekat? 

Mezi nejvýznamnější změny, které můžeme od novely čekat, patří: 

 • Rozdělení vyčleněním  
 • Upuštění od jmenování znalce soudem  
 • Zrušení zpoplatněného zveřejňování v obchodním věstníku
 • Zakotvení možnosti přemístění sídla i z jiných než členských států Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského společenství (EHS)
 • Zkoumání účelu přeshraniční přeměny notářem  
 • Změna v ochraně věřitelů  
 • Hlasování per rollam a společníků vlastnících podíly bez hlasovacího práva
 • Stanovení rozhodného dne  

Pojďme se na jednotlivé změny podívat blíže.  

Rozdělení vyčleněním 

Jde o novou formu přeměny. V tomto případě rozdělovaná společnost nezanikne, ale část jejího vyčleněného jmění přejde výměnou za podíl nebo podíly: 

 • na jednu nebo více nově vznikajících společností (tzv. vyčlenění se vznikem nové nebo nových společností),
 • na jednu nebo více již existujících společností (tzv. vyčlenění sloučením), nebo
 • kombinací obou předešlých forem.

Zjednodušeně to znamená, že jmění rozdělované společnosti přejde na nástupnickou společnost s tím, že rozdělovaná společnost obdrží podíl v nástupnické společnosti. Společníkem nástupnické společnosti se stane rozdělovaná společnost, nikoli její společníci jako u rozdělení odštěpením.

Upuštění od jmenování znalce soudem 

S cílem snížit administrativní zátěž by nově nemusel být znalec pro účely přeměny jmenován soudem. Znalce by měla vybírat osoba zúčastněná na přeměně ze seznamu znalců. Účastní-li se přeměny více osob, pak by znalce měly vybrat všechny tyto osoby. Na souvisejících otázkách, jako je např. výše znalcovy odměny, by se rovněž měly dohodnout osoby zúčastněné na přeměně a znalec.

Zrušení zpoplatněného zveřejňování v Obchodním věstníku

Dle navrhovaného znění novely by mělo dojít ke zrušení zpoplatněné povinnosti zveřejňovat oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin v obchodním rejstříku a upozornění pro věřitele na jejich práva v obchodním věstníku.  

Nově by mělo stačit, pokud osoba zúčastněná na přeměně uloží projekt přeměny a upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva v obchodním rejstříku, a to alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena.  

Zakotvení možnosti přemístění sídla i z jiných než členských států Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského společenství (EHS)

Momentálně platí, že přeshraniční přesídlení sídla je možné jen do nebo z členských států EU nebo EHS. Novela by však měla umožnit přemístění sídla i do nebo z států mimo EU či EHS. Cílem je především zvýšit flexibilitu podnikatelského prostředí a rozšířit možnosti podnikatelské mobility.

Zkoumání účelu přeshraniční přeměny notáři

Notáři vydávají tzv. osvědčení pro přeshraniční přeměnu. Odmítnout vydat osvědčení pro přeshraniční přeměnu můžou pouze tehdy, pokud jim česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně nepředloží předepsané dokumenty pro účely vydání osvědčení.  

Nově by však notáři mohli odmítnout vydat osvědčení také v případě, pokud po přezkumu předložených dokumentů zjistí, že účel přeshraniční přeměny je zneužívající nebo podvodný, směřuje k vyhýbání se či obcházení vnitrostátních nebo unijních právních předpisů anebo k páchání trestné činnosti.

Změna v ochraně věřitelů

Dle současného znění zákona o přeměnách nemají právo na poskytnutí jistoty věřitelé, jejichž pohledávky vznikly po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Takové ustanovení však nedostatečně chrání věřitele z dlouhodobých smluvních vztahů (např. nájemní vztahy).  

Navrhovaná novela ochranu rozšiřuje i na pohledávky budoucí a podmíněné za předpokladu, že vznikají ze závazků, které existovaly před zveřejněním nebo uveřejněním projektu přeměny.  

Hlasování per rollam a společníků vlastnících podíly bez hlasovacího práva

O schválení přeměny může hlasovat mimo valnou hromadu (per rollam) zatím pouze společnost s ručením omezeným. Nově by se hlasovaní mimo valnou hromadu (per rollam) o schválení přeměny mělo zobecnit i na akciové společnosti a družstva.  

Novela rovněž staví najisto, že na valné hromadě můžou hlasovat v této záležitosti i společníci s podíly bez hlasovacího práva.  

Stanovení rozhodného dne

Novela navrhuje, že jako rozhodný den v případě fúze nebo rozdělení nelze stanovit den předcházející dni vzniku zúčastněné společnosti nebo družstva. Osoby zúčastněné na přeměně totiž musí k rozhodnému dni splnit různé povinnosti, což není možné, pokud neexistují.  

Návrh zákona rovněž potvrzuje, že se společnost nebo družstvo mohou účastnit více přeměn se stejným rozhodným dnem.  

Závěr

Novelu zákona o přeměnách obchodních společnostech a družstvech čeká ještě poměrně dlouhá cesta schvalovacím procesem. Nové datum účinnosti zatím není známé. Jedno je ali jisté, lhůta na implementaci směrnice už České republice uplynula, a to 31. ledna 2023.

Konkrétní podoba novelizovaného zákona se tak může ještě měnit. Už teď je ale zřejmé, že se návrh pokouší zjednodušit proces vnitrostátních a přeshraničních přeměn, zapracovává evropskou směrnici a poznatky z praxe. V neposlední řadě přichází s novou formou přeměny rozdělení vyčleněním.  

Chcete-li mít jistotu, že vám žádná novinka v oblasti přeměn neuteče, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pro vás připravíme odbornou analýzu připravovaných změn a upozorníme vás na aktuality ze schvalovacího procesu.  
 

Kde hledat více informací 

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.  

Informace a úplné znění novely zákona o přeměnách včetně důvodové zprávy viz zde.  

Celé znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132 viz zde.

Autorky: Kristýna Habrovcová, Nikol Horáková