Registr smluv: Nástroj, kterým můžete kontrolovat veřejnou správu

Chtěli byste se více zajímat o to, jak s veřejnými prostředky nakládá vaše obec, kraj nebo třeba Česká televize? Nedá vám spát otázka, kolik stál nový chodník ve vaší ulici a chtěli byste nahlédnout do uzavřené smlouvy? Od roku 2016 stačí navštívit webové stránky a vyplnit pouze pár údajů. Tento článek vám napoví, jak na to.  

Co je to registr smluv

Registr smluv je informační systém veřejné správy. Existuje od 1. července 2016. Díky němu mohou být občané informováni o věcech veřejných. A to relativně jednoduše, rychle, a hlavně bez jakýchkoli podání či cestování na úřad. A taky zdarma a z pohodlí domova. Registr smluv je totiž dostupný online na těchto webových stránkách.

Co by vás v registru smluv mohlo zajímat

V registru smluv uveřejňují soukromoprávní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci povinné subjekty, jako jsou Česká republika (jakožto stát), města, kraje, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas nebo třeba veřejné vysoké školy. Všechny povinné subjekty naleznete v § 2 zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.).

Zákonodárci na druhou stranu stanovili nemalý počet výjimek z povinnosti uveřejnění. Výjimky dopadají i na subjekty, u kterých byste povinné uveřejňování smluv naopak předpokládali. V registru smluv tak nenajdete například smlouvy uzavírané Poslaneckou sněmovnou, Kanceláří prezidenta republiky nebo některé smlouvy bezpečnostních sborů. Od povinnosti uveřejnění jsou také osvobozeny některé smlouvy na základě svého předmětu. V registru smluv nemusí být uveřejněny smlouvy s hodnotou předmětu plnění pod 50 000 Kč bez DPH, smlouvy týkající se nakládání s výbušninami, kolektivní nebo pracovní smlouvy.

Důležitou je také výjimka pro „malé obce“. Své smlouvy musí v registru smluv uveřejňovat pouze obce, které vykonávají rozšířenou působnost. V České republice je v současné době přes 6 000 obcí, uveřejňovat smlouvy v registru smluv však musí pouze něco málo přes 200 z nich.

Kromě výše uvedených výjimek však registr nabídne širokou paletu smluv. Dohledat můžete nájemní smlouvy uzavírané městy, kupní smlouvy na vybavení, nábytek či školní pomůcky uzavírané školami jakožto příspěvkovými organizacemi, kupní smlouvy na kancelářské potřeby snad všech povinných subjektů nebo smlouvy o dílo uzavírané povinnými subjekty při stavbách, rekonstrukcích či jiných stavebních úpravách.   

Jak se do registru dostanete a jak v něm vyhledávat

Samotný registr smluv je dostupný na těchto webových stránkách. Kromě rad, jak se smlouvy publikují, a databáze nejčastějších dotazů s odpověďmi zde naleznete vyhledávací formulář.  

Na první pohled se může zdát vyplnění tohoto formuláře složité, ale je naprosto na vás, kterou kolonku si vyberete a podle ní naleznete informace. Asi nejjednodušší je nalézt databázi všech smluv jednoho subjektu. V tomto případě stačí vyplnit název nebo IČO subjektu a systém vyhledá všechny smlouvy, které subjekt uzavřel a v registru uveřejnil od 1. července 2016.  

Pokud hledáte konkrétní smlouvu, můžete ve formuláři uvést všechny informace, které o smlouvě máte. Napište například datum jejího uzavření (stačí vědět časové rozmezí rámcově od – do), předmět smlouvy nebo v jakém rozmezí se pohybuje hodnota této smlouvy.  

Registr smluv může zároveň sloužit jako nástroj průzkumu potenciálních smluvních partnerů i konkurence. Pokud vyplníte název, IČO, adresu či identifikační číslo datové schránky, systém vám ukáže, zda daná osoba uzavírala smlouvy s povinnými subjekty. A také konkrétní smlouvy. A také (mnohdy cenné) informace v nich.  

Smlouva byla uzavřena, ale v registru není

Může se stát, že víte o uzavřené smlouvě, kterou ale v registru nemůžete najít. Prvním a po právní stránce bezproblémovým vysvětlením je, že se na smlouvu vztahuje jedna z výše popisovaných výjimek. Druhou (a již protiprávní) je situace, kdy smluvní strany nesplnily svou povinnost smlouvu uveřejnit.  

Co proti tomuto můžete dělat? 

Můžete se na povinný subjekt obrátit a zeptat se, proč smlouva v registru není a společně s tím zažádat o její zveřejnění, ať již v registru nebo přímo vám, jako odpověď na vaši žádost.  

Taky ale můžete jen počkat. Pokud strany smlouvu neuveřejní do 3 měsíců od jejího uzavření, o nic se starat nemusíte. Podle zákona je taková smlouva zrušena od počátku a strany mají povinnosti vypořádat vše, co na základě této již neexistující smlouvy bylo plněno.  

Nejhorší bude situace, kdy máte dojem, že v uveřejněné smlouvě například chybí nějaké náležitosti nebo máte podezření, že strany smlouvy nejednají úplně čestně. Opět doporučujeme obrátit se na konkrétní povinný subjekt s žádostí o informace nebo vysvětlení.  

Máte-li podložený a oprávněný dojem, že je potřeba řešit problém radikálněji, obraťte se na kontrolní orgán povinného subjektu. Takovým orgánem bude typicky orgán povinnému subjektu nadřízený. Obecní úřad je kontrolován úřadem krajským. Stát při uzavírání smlouvy zkontroluje Nejvyšší kontrolní úřad. Také se můžete obrátit například na média, která zajišťují ve veřejném prostoru další kontrolu veřejné moci.  

Jakkoli se vám tato řešení mohou zdát krajními, je třeba si připomenout, proč byl registr smluv zřízen. Kvůli kontrole a větší transparentnosti veřejné správy.  

Něco málo ze statistiky

  •  V současné době je v registru smluv zveřejněno přes 5 milionů platných smluv.  
  • Celková hodnota všech smluv činí téměř 23 bilionů Kč.  
  • Nejvíce se hodnota uveřejňovaných smluv pohybuje mezi 50 000 – 500 000 Kč.  
  • V počtu uveřejněných smluv naprosto vítězí Úřad práce České republiky s počtem uzavřených smluv přes 245 000.  
  • Co se týče celkové hodnoty uzavřených smluv, vítězí Státní fond dopravní infrastruktury s celkovou hodnotu jím uzavřených smluv přes 6,8 bilionů Kč.  
  • Nejúspěšnějším dodavatelem z hlediska počtu uzavřených smluv je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., z hlediska celkové hodnoty uzavřených smluv potom Česká spořitelna, a.s.

Všechny tyto statistiky naleznete na serveru nestátní neziskové organizace Hlídač státu, který vám v podrubrice Hlídač smluv také „pohlídá“ například to, které z uveřejněných smluv uzavřely soukromé společnosti s vazbou na politiky, jaké smlouvy mají nejvíce chyb či nabídne jiné zajímavé údaje.

Závěr

Registr smluv je informační systém vytvořený pro veřejnost, která má a měla by mít zájem na kontrole veřejné správy. Ačkoli mohou pravidla pro uveřejňování smluv vyvolávat otázky a možná leckdy i pochyby, pořád je v registru zveřejněno přes 5 milionů platných smluv. Vy do nich můžete nahlédnout a zkontrolovat je – rychle, zdarma a z pohodlí domova.

Kde hledat více informací

Základní nastavení plyne přímo ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

Formulář k vyhledávání smluv v registru naleznete pod tímto odkazem.  

Pokud vás zajímá náhled na fungování registru smluv i z pohledu povinných subjektů, popřípadě pohled jejich smluvních partnerů, přečtěte si naše předchozí články zde a zde

 Autorka: Kateřina Tvrdoňová