Máte volnou živnost? Zpřesněte zápis v rejstříku

Doposud mělo mnoho obchodních společností s živností volnou jako předmět svého podnikání zapsáno v obchodním rejstříku „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Šlo o praktické řešení, protože nebylo třeba měnit společenskou smlouvu (stanovy) společnosti ani zápis v rejstříku, kdykoliv se obchodní společnost rozhodla změnit v rámci živnosti volné jednotlivé obory činnosti. Od nynějška už ale takové označení předmětu podnikání není dostačující. 

Nejvyšší soud ve svém novém rozhodnutí se sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 označil takto formulovaný předmět podnikání za neurčitý. Podle Nejvyššího soudu z takové formulace nelze nijak zjistit, co je předmětem podnikání dané společnosti. Proto je označení předmětu podnikání ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ obsažené ve společenské smlouvě (stanovách) pro tuto neurčitost od nynějška považováno za zdánlivé. Což znamená, že se k němu nepřihlíží, a to má několik důsledků.  

Nutná úprava stávajícího zápisu 

Za prvé, zápis tohoto předmětu podnikání v obchodním rejstříku od nynějška odporuje zákonu, a je proto nutné jej upravit. Je tedy třeba svolat valnou hromadu, aby změnu předmětu podnikání schválila.  Nad to je pro toto rozhodnutí valné hromady vyžadován notářský zápis. Tento notářský zápis je pak třeba doložit k návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku. Díky požadavku na vyhotovení změny stanov notářským zápisem můžete využít možnost přímého zápisu změny do obchodního rejstříku, který je rychlejší než zápis soudem. 

Pokud dotčené obchodní společnosti úpravu zápisu nestihnou provést samy, rejstříkový soud by je měl ke zjednání nápravy vyzvat, jakmile si nesrovnalosti všimne. V takovém případě soud ke zjednání nápravy stanoví lhůtu a pokud není dodržena, může soud i bez návrhu rozhodnout o zrušení obchodní společnosti s likvidací. Vedle toho může uložit i pořádkovou pokutu do výše 100 tisíc Kč.  

Do budoucna již konkrétněji 

Za druhé, již není možné takto formulovaný předmět podnikání do budoucna do rejstříku zapsat. Proto je třeba při zakládání nových společností, nebo doplnění nových činností spadající do živnosti volné, ve společenské smlouvě (stanovách) zakotvit konkrétnější předmět podnikání. A takto jej propsat i do obchodního rejstříku. 

Jak tedy předmět podnikání nově stanovit? 

Nejjednodušším řešením, které navrhuje i Nejvyšší soud, je ve společenské smlouvě (stanovách) určit některé z oborů činnosti obsažených ve výčtu i v příloze č. 4 živnostenského zákona. Tyto pak budou do obchodního rejstříku zapsány jako předmět podnikání nebo činnosti obchodní společnosti.  

Pokud by byl výčet konkrétních oborů činnosti ve společenské smlouvě (stanovách) pro danou obchodní společnost příliš svazující, je možné předmět podnikání vymezit i odlišně od přesného znění oborů činnosti vypočtených v živnostenském zákoně. Musí být ale vymezen dostatečně určitě a srozumitelně. Je pak již na živnostenském úřadu, aby daný předmět podnikání podřadil pod příslušnou živnost uvedenou v živnostenském zákoně. 

Závěr 

Na příště již není možné mít předmět podnikání označený jen jako živnost volná. Obchodní společnosti budou muset na nové rozhodnutí Nejvyššího soudu reagovat a ověřit, že mají zápis předmětu podnikání v obchodním rejstříku v pořádku. Pokud ne, je nutné svolat valnou hromadu a předmět podnikání stanovený ve společenské smlouvě co nejdříve zpřesnit a tuto změnu zapsat do obchodního rejstříku.

Autor: Kristýna Schneiderová