Komunální volby se blíží. Nabízíme přehled nejdůležitějších právních informací

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou volby do zastupitelstev českých obcí. Máte trvalý pobyt ve vesnici, městyse nebo městě na území České republiky, je vám alespoň 18 let a jste svéprávní? Pokud ano, s největší pravděpodobností máte právo volit. Podrobnosti o volebním právu přinášíme v dnešním článku.

Zastupitelstvo je orgánem, který musí mít každá obec. Počet členů zastupitelstva je odvislý od počtu obyvatel dané obce. Nejnižší je 5, nejvyšší možný 55. Například obec, která má mezi 50 000 a 150 000 obyvatel, musí mít v zastupitelstvu minimálně 25 a maximálně 45 členů. O přesném počtu z tohoto rozmezí nakonec rozhodne samo zastupitelstvo nejpozději 85 dnů před následujícími volbami do zastupitelstev českých obcí (nazývanými také jako „komunální volby“).

Kdo volí a kdo je volen

Na podzim roku 2022 můžete volit v komunálních volbách, pokud:

- jste občan České republiky,

- který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let,

- nebyla vám pro volební věci omezena svéprávnost,

- máte trvalý pobyt v obci, do jejíhož zastupitelstva máte zájem volit

- a nesmí tomu bránit jedna ze zákonných překážek (výkon trestu odnětí svobody, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka v zahraničí).

Volit mohou také občané jiných členských států Evropské unie, a to za předpokladu, že nejpozději k 24. srpnu 2022 dosáhli věku 18 let a na území dané obce mají přihlášen trvalý pobyt nebo registrován pobyt přechodný. Občan jiného členského státu Evropské unie zároveň musí nejpozději dva dny před konáním voleb (pokud tak již neučinil pro předcházející volby) požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v obci zapsáni k trvalému pobytu, a to pro více druhů voleb i konání referend. K tomuto seznamu voličů se vede též dodatek, ve kterém jsou zapsáni i cizinci. Na základě seznamu i dodatku má obec přehled, kdo je oprávněným voličem, a umožní takto oprávněnému voliči odvolit.

Pro právo být do zastupitelstva obce zvolen platí stejné podmínky jako pro voliče. Kandidát však musí brát do úvahy, že některé jím doposud vykonávané činnosti či zaměstnání se s výkonem mandátu zastupitele neslučují. Funkce člena zastupitelstva je například neslučitelná s výkonem státní správy pro tuto obec. Pokud tedy chcete být zastupitel obce, avšak pracujete například na některém z oddělení nebo odboru obecního úřadu této obce, nebude to možné a budete se muset jedné z funkcí vzdát.

Co má zastupitelstvo všechno na starost

Zastupitelstvo je základním orgánem, kterému podle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) přísluší rozhodovat o věcech samostatné působnosti. Jsou mu svěřeny ty nejdůležitější pravomoci. Schvaluje program rozvoje obce, zřizuje a ruší příspěvkové organizace obce, vydává akty, které se nazývají obecně závazné vyhlášky, rozhoduje o vyhlášení místních referend nebo volí ze svých členů starostu.

Nepřekvapivě má zastupitelstvo moc i ve věcech financování obce. A to nemalou. Zastupitelé schvalují rozpočet a závěrečný účet obce. Také rozhodují o převodech, nabytí nebo zastavení nemovitých věcí patřících do vlastnictví obce, o vydávání komunálních dluhopisů či o vkladech do právnických osob.

Forma voleb

Volby do zastupitelstev obcí se již od roku 1994 v České republice konají každé 4 roky. Jako všechny ostatní volby jsou a musí být všeobecné, rovné, přímé a tajné.

Jakkoli se ve veřejném prostoru debatuje o novém nastavení způsobu voleb, jako je konání voleb pouze v jeden den nebo možnost elektronické volby, letos se (zatím) žádná změna nekoná. Všechny volby v České republice se konají vždy ve dvou volebních dnech, a to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin a volič se musí osobně dostavit do volební místnosti a hlas do volební urny sám fyzicky vložit.

Kde zjistím, kdo u nás kandiduje a kde seženu hlasovací lístky

Pokud chcete ucelené a oficiální seznamy, navštivte webové stránky Českého statistického úřadu volby.cz, kde v podrubrice týkající se nadcházejících voleb můžete dohledat kandidáty do zastupitelstva kterékoli obce.

A konečně – celý seznam kandidátů se dozvíte z hlasovacího lístku. Ten obdržíte nejpozději 3 dny před prvním dnem konání voleb (tzn. 20. září 2022) do vaší poštovní schránky. Pokud hlasovací lístek nedostanete, ztratíte jej nebo si jej do volební místnosti zapomenete vzít, nevadí. Volební komise vám dá přímo ve volební místnosti hlasovací lístek nový.

Panašování aneb nekroužkujeme, ale křížkujeme

V komunálních volbách se tzv. panašuje. I když označení tohoto principu připomíná spíš termín z botaniky nebo kulinářství, komunálním volbám je více než vlastní. Říkali jste si někdy, proč nedostáváte kupu hlasovacích lístků, ale jeden (mnohdy velice široký) hlasovací „list“? To abyste mohli panašovat – tedy zjednodušeně řečeno „křížkovat“ kandidáty napříč politickými stranami.

Jakožto volič máte přesně tolik hlasů, kolik se ve vaší obci volí zastupitelů. Tyto hlasy můžete rozdělit mezi konkrétní kandidáty, kteří přitom nemusejí být pouze z jedné politické strany. Můžete ale také zakroužkovat pouze konkrétní politickou stranu a vaše sada volebních hlasů se připočte postupně všem kandidátům na kandidátní listině této strany. A pokud vám nevyhovuje ani tento postup, můžete zvolit oba předchozí a zakřížkovat konkrétní kandidáty i celou politickou stranu. Při sčítání vašich hlasů se nejdříve připočte hlas zakřížkovanému kandidátu, a zbytek vašich nevyčerpaných hlasů se postupně připíše kandidátům politické strany, kterou jste zakřížkovali.

Jak prakticky zvládnout odvolit

Do volební místnosti si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Pokud jste občan jiného členského státu Evropské unie, též průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. srpna 2021 osvědčení o registraci).

Volební komisi předložíte občanský průkaz, ona si na základě seznamu voličů ověří, že skutečně máte právo volit, dá vám obálku na hlasovací lístek (popřípadě také hlasovací lístek) a pošle vás za plentu. Jakkoli můžete mít rozdělení svých hlasů promyšlené, hlasovací lístek předpřipravený z domu a jediné, co zbývá, je vložit ho do obálky a vhodit do urny, za plentu musíte. Tímto krokem je naplněn jeden z principů svobodných voleb – tajnost.

Co se stane s odevzdaným hlasem

Po ukončení hlasování se volební komise ujme do této chvíle zapečetěných uren a odevzdané hlasy spočítá a rozdělí. I pro komunální volby platí pětiprocentní kvorum, tedy nutný (pětiprocentní) zisk hlasů danou politickou stranou, aby se do zastupitelstva její kandidáti vůbec dostali. Po vyřazení politických stran s nižším ziskem hlasů se začnou rozdělovat hlasy na základě preferenčních „křížků“. Pomocí tzv. upravené d´Hondtovy metody nakonec volební komise určí vítězné kandidáty, a v místech, kde není více volebních okrsků, rovnou nově zvolené zastupitelstvo.

Mandát zastupiteli vznikne samotným zvolením. Na začátku funkčního období skládá slib a od té chvíle je povinen účastnit se zasedání zastupitelstva nebo jiných orgánů obce, plnit úkoly, které od zastupitelstva dostane, a hlavně musí hájit zájmy občanů obce.

Za výkon veřejné funkce náleží zastupiteli odměna určená nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (č. 318/2017 Sb.). Výše odměny potom odvisí od velikosti obce a toho, zda zastupitel vykonává ještě jinou funkci (například je starostou) a zda je pro funkci uvolněn z jiného zaměstnání nebo činnosti, kterou vykonával před zvolením. Zastupiteli v obci s počtem obyvatel od 10 001 do 20 000, který byl pro výkon této veřejné funkce uvolněn, náleží odměna 53 341 Kč za měsíc. Neuvolněnému zastupiteli náleží odměna ve výši 2 569 Kč za měsíc. Uvolněnému starostovi takové obce náleží odměna ve výši 78 443 Kč, neuvolněnému 51 370 Kč za měsíc.

Jak se proti výsledku voleb bránit

Pokud máte za to, že byla porušena ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí (č. 491/2001 Sb.) způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování, obraťte se na příslušný krajský soud s návrhem na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta.

Zajímavosti a odlišnosti komunálních voleb

Pokud obvykle volíte v jiné obci, než kde máte trvalý pobyt, ve volbách do obecního zastupitelstva to není možné. Komunální volby jsou vázány na trvalý (popřípadě registrovaný přechodný) pobyt v konkrétní obci. Voličské průkazy se v nich zkrátka nevydávají.

Spolu s komunálními volbami se konají ve 27 volebních obvodech volby do Senátu PČR. V těchto volbách už na voličský průkaz volit můžete, avšak pouze v rámci vašeho volebního obvodu. V praxi si tedy příliš nepomůžete a do Senátu PČR budete sice moci volit i mimo obec, kde máte přihlášen trvalý pobyt, ale zpravidla to půjde jen v obcích, které budou vašemu trvalému pobytu nedaleko.

Závěr

Až do roku 1990 na území tehdejšího Československa neexistovala obecní samospráva a moc byla centralizovaně držena v rukou státu. To je nyní jinak. Správa obecních záležitostí je vložena do rukou těch, kteří jsou spravovaným věcem nejblíže. Jedná se nejen o aspekt demokracie, ale též o předání odpovědnosti lidem z daných obcí.

Kde hledat více informací

Informace o podzimních volbách najdete pod tímto odkazem na webových stránkách Ministerstva vnitra. Zastupitelstvo jakožto nejdůležitější orgán obce a jeho pravomoci upravuje zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) a zákonné nastavení voleb do obecních zastupitelstev naleznete v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí (č. 491/2001 Sb.).

Autor: Kateřina Tvrdoňová