Jak na spotřebitelskou soutěž v roce 2017?

Nový zákon o hazardních hrách s účinností k 1. 1. 2017 přináší kromě jiného také zásadní změnu právní regulace tzv. spotřebitelských soutěží. Nová právní úprava opouští dosavadní poměrně přísnou regulaci, což pro praxi znamená nové možnosti, jak spotřebitelskou soutěž marketingově využít. Neznamená to však, že by pro spotřebitelské soutěže po 1. 1. 2017 žádná pravidla neplatila nebo že by podnikatelům v této souvislosti nehrozily sankce ze strany státu. Naopak.

 

Dosavadní stav regulace spotřebitelských soutěží

Do konce roku 2016 upravuje spotřebitelské soutěže zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Tento zákon definuje znaky tzv. spotřebitelské loterie, kterou zároveň zakazuje. Za spotřebitelskou loterii je považována soutěž, kdy:

1. účast v soutěži je podmíněna zakoupením určitého zboží, služby, uzavření smluvního vztahu nebo účast na propagační či reklamní akci;

2. výherce je vybrán na základě slosování nebo jiného náhodného výběru.

Pokud jsou naplněny tyto znaky spotřebitelské loterie, může pořadatel takovou soutěž uskutečnit pouze, pokud jsou výhry nepeněžité a pokud hodnota jednotlivých výher nepřesáhne částku 20.000 Kč a současně souhrn všech výher ze soutěží dotčeného pořadatele nepřesáhne za kalendářní rok částku 200.000 Kč. Dále musí pořadatel každou takovou soutěž oznámit finančnímu úřadu. V právní terminologii se této povolené formě spotřebitelské loterie říká „spotřebitelská soutěž“.

Pokud chtějí pořadatelé obejít zákaz spotřebitelských loterií (například protože by chtěl udělit peněžité výhry nebo výhry přesahující stanovené finanční limity), v praxi se tak nejčastěji děje stanovením způsobu výběru výherce tak, aby nebyl náhodný. Nutno ovšem upozornit, že náhodnost výběru bývá dozorujícími orgány interpretována velice široce, a proto je nutno dobře zvážit, zda zamýšlený mechanismus neobsahuje prvek náhody, byť nepřímo.

V případě pořádání nepovolené spotřebitelské loterie hrozí sankce až ve výši 10 mil. Kč.

 

Změna od 1. 1. 2017

Dne 1. 1. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který ruší současný zákon o loteriích a s ním i právní úpravu spotřebitelských loterií. Co to v praxi znamená?

Vypuštění výslovné právní úpravy pravidel pro spotřebitelské loterie z českého právního řádu má za důsledek především zrušení omezení pro tyto loterie. Samotná definice spotřebitelské loterie, nově již „spotřebitelské soutěže“, se zcela nevytrácí, neboť již nyní zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pojem spotřebitelské soutěže zná. Ačkoli zákon definici obsahuje, s jejím naplněním (zatím) nespojuje žádné následky. Spotřebitelskou soutěž nezakazuje ani přímo neomezuje. Počínaje rokem 2017 tak odpadá např. posuzování hodnoty nepeněžitých výher, neboť dle nové úpravy je zcela lhostejné, jaká tato hodnota je. Stejně tak bude legální, proběhne-li výběr výherce slosováním či jiným náhodným výběrem. Odpadá také ohlašování soutěží finančním úřadům. Přes tyto, pro potenciální pořadatele pozitivní, novinky by však bylo mylné domnívat se, že soutěže zůstanou od roku 2017 zcela bez regulace.

 

Na co si musí dát pořadatel soutěže po 1. 1. 2017 pozor?

Pořadatelé se počínaje 1. 1. 2017 nemusejí omezovat dosavadními pravidly. Spotřebitelská soutěž tak například může slibovat nepeněžité výhry v hodnotě převyšující 20 000 Kč. Výběr výherce navíc může proběhnout slosováním či jiným náhodným výběrem a není tak potřeba hledat k takovémuto postupu jiné alternativy.

Opuštění dosavadní právní úpravy však neznamená, že by tyto soutěže byly zcela neregulované. Naopak, pořadatelé si musí poradit s poměrně komplexní regulací zákona o ochraně spotřebitele, přičemž lze zároveň v této oblasti očekávat aktivní kontrolní činnost České obchodní inspekce (ČOI). Všechny spotřebitelské soutěže mohou být ČOI zkoumány z pohledu zákona o ochraně spotřebitele, tedy zejména, zda se při jejich pořádání pořadatel nedopouští tzv. nekalých obchodních praktik.

Problematiku nekalých obchodních praktik rozebírá zákon o ochraně spotřebitele relativně podrobně. Z pohledu pořadatele bude pro dodržení ustanovení tohoto zákona klíčové nastavit pravidla jasně a přehledně tak, aby účastníci soutěže (spotřebitelé) měli k dispozici všechny relevantní informace a aby soutěž nemohla být označena za klamavou. V opačném případě se pořadatel vystavuje hrozbě sankce ze strany ČOI, která může dosáhnout až 5 mil. Kč. Kromě toho si musí dát pořadatel pozor také na to, aby zamýšlená spotřebitelská loterie nenaplňovala znaky hazardní hry dle zákona o hazardních hrách, neboť k jejímu provozování je vyžadováno povolení Ministerstva financí.

 

Obraťte se na nás

Máte již připravená pravidla soutěže a chcete se ujistit, že jsou v souladu s novou legislativou? Chcete pouhý nápad přetavit do jasných a právně bezpečných pravidel? V případě potřeby kontroly, formulace či řešení konkrétních dotazů týkajících se pravidel spotřebitelské soutěže je Vám naše kancelář k dispozici, a to prostřednictvím kontaktů uvedených zde na našich webových stránkách.