Bezúročné půjčky mezi společníkem a společností po novele ZOK – II. část

Společník chce bezúročně půjčit své obchodní společnosti

Obchodní společnosti a jejich společníci se často mohou ocitnout v situaci, kdy pro financování svých aktivit zhodnotí jako nejvhodnější poskytnutí si finančních prostředků bezúročně mezi sebou. Velká novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. ledna 2021 ale v této oblasti přinesla zásadní změny. Ve druhé části článku se zaměřujeme na situaci, kdy společník poskytuje bezúročnou zápůjčku své kapitálové společnosti. V první části článku jsme se naopak zabývali tím, zda a za jakých podmínek může nyní kapitálová obchodní společnost (a.s. nebo s.r.o.) poskytnout bezúročnou zápůjčku svému společníkovi.

Bezúročné (zá)půjčky společníka společnosti dříve 

Historicky ještě za účinnosti obchodního zákoníku bylo poskytování bezúročných (zá)půjček společníkem své společnosti zcela bez omezení (§ 196a obchodního zákoníku pro a.s. a § 135 odst. 2 obchodního zákoníku pro s.r.o.). S nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích v roce 2014 měl člen orgánu kterékoliv obchodní korporace, a tedy i společník jako člen valné hromady, povinnost informovat valnou hromadu o uzavření (jakékoliv) smlouvy s jeho obchodní společností. Uzavření smlouvy, které nebylo v zájmu obchodní společnosti, pak měla valná hromada možnost zakázat. Výjimka z tohoto pravidla platila pro běžný obchodní styk (§ 55-57 zákona o obchodních korporacích ve znění účinném do 31.12.2020).  

Bezúročné zápůjčky společníka své společnosti za nové úpravy v zásadě bez omezení 

Po účinnosti novely ZOK, tedy od 1.1.2021, se režim poskytování bezúročných zápůjček obchodní společnosti opět více rozvolnil. Povinnost informovat orgány obchodní společnosti o uzavření (jakékoliv) smlouvy s jeho obchodní společností (kterékoliv právní formy) má již pouze člen voleného orgánu společnosti – a tím společník jako člen valné hromady není. Obecně může tedy společník poskytovat bezúročné zápůjčky své obchodní společnosti bez omezení

Nicméně pokud by společník poskytující zápůjčku byl osoba vlivná nebo ovládající (ve smyslu § 71 a následujících zákona o obchodních korporacích), případně je-li společník ovládán stejnou ovládající osobou jako daná obchodní společnost, omezení zde jsou. V takových případech má totiž statutární orgán obchodní společnosti povinnost informovat o uzavření smlouvy o zápůjčce bez zbytečného odkladu kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak valnou hromadu. Uzavření smlouvy o zápůjčce se společníkem, který je osobou popsanou výše a která není v zájmu obchodní společnosti, pak může valná hromada zakázat. Toto omezení ale neplatí, pokud je společník osobou řídící nebo osobou tvořící s obchodní společností koncern (ve smyslu § 71 a následujících zákona o obchodních korporacích). Zároveň vždy platí výjimka z výše popsaných omezení pro běžný obchodní styk (§ 55-57 zákona o obchodních korporacích ve znění účinném od 1.1.2021).  

Poskytnutí bezúročné zápůjčky společníkem své společnosti je také daňově neutrální, tedy nemá daňové dopady. 

Závěr 

Kromě případů, kdy je společník ve specifickém vlivném postavení vůči své obchodní společnosti, může poskytovat bezúročné zápůjčky své společnosti zcela bez omezení. Ve zmíněných specifických případech je nutné informovat orgány dané obchodní společnosti. V minulém díle jsme se naopak zaměřili na poskytování zápůjček společností svému společníkovi, které je novelou ZOK výrazně ztíženo.

 

Propásli jste první část tohoto dvoudílného článku? Máte šanci to napravit! 

 

Autor: Kristýna Schneiderová